Có rất nhiều vụ kiện giữa những người mua nhà và các chủ đầu tư vì sự thiếu minh bạch.