Giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu 9 tháng năm 2015 của 28 tỉnh, thành phố phía Bắc đạt kết quả cao, tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm cao hơn cả nước.