Cùng một ngân hàng, có người được thưởng tới nửa năm lương, nhưng có người lại không một đồng nào.