Doanh nghiệp Đài Loan mang nhiều sản phẩm công nghiệp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường sang Việt Nam bán tại hội chợ quốc tế hàng công nghiệp.