Bình quân lương của lao động làm doanh nghiệp Nhà nước là 6,15 triệu đồng một tháng, cao hơn một triệu đồng so với mức bình quân của doanh nghiệp FDI.