Có hiệu lực từ 1/1/2017, Luật Phí và lệ phí được cho là đã thiết lập khung pháp lý đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với quy định pháp luật có liên quan, từng bước tập trung phản ánh kịp thời, đầy đủ nguồn thu từ phí, lệ phí.