Từ 2014, Bất động sản HT xuất hiện trong liên danh đầu tư dự án với mục đích rất rõ ràng và tích cực. Nhưng pháp nhân nêu trên bị tố đã và đang có dấu hiệu gây phương hại trực tiếp tới dự án, khách hàng.