Tính đến nay, tăng trưởng xuất khẩu 10 tháng mới chỉ khoảng 8,5%, trong khi đó, mục tiêu đặt ra cả năm là 10%, hơn nữa, nhiều mặt hàng giảm khá sâu cả về lượng và giá trị. Bên cạnh đó, năng lực cạnh tranh của hàng Việt Nam vẫn ở mức thấp.