Nền kinh tế sáng tạo đóng vai trò hết sức quan trọng, đóng góp 10% GDP toàn cầu, trong đó 80% được đóng góp từ các thành phố sáng tạo.