Theo Frédéric Desnard, 44 tuổi, ông đã bị trầm cảm, cảm thấy xấu hổ khi lãnh lương mà không làm gì.