Các quy định kiểm tra chồng chéo, phí kiểm định cao, thời gian kiểm định kéo dài gây thiệt hại về kinh tế cũng như tốn kém thời gian của doanh nghiệp (DN).