Những nghiên cứu gần đây cho thấy người giàu chịu ảnh hưởng từ lạm phát nhiều hơn tầng lớp người nghèo…