Cơ quan điều hành mong muốn thu hẹp các khoản nợ của doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng vay trong hoặc ngoài nước và kiểm soát việc trả nợ.