Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy từ tháng 1 - 7, cả nước đã nhập siêu 2,53 tỉ USD và theo dự báo con số nhập siêu còn có thể gia tăng. Để hạn chế mức nhập siêu đang là bài toán không dễ.