Việc các NHTM tham gia bảo lãnh dự án là tín hiệu rất tích cực đối với người mua nhà.