Đây là đánh giá của Chính phủ trong bản Báo cáo đánh giá tác động Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế - tài liệu đính kèm tờ trình Quốc hội ngày 19/10.