Những nhà đầu tư vào vàng từ đầu năm đã thắng lớn, bám theo sau là nhà đầu tư vào dầu và đồng yen Nhật.