Không ai muốn hợp tác với một triệu phú bị tuyên bố phá sản, cũng chẳng có nhãn hàng nào thuê một ngôi sao phá sản làm đại sứ thương hiệu.