Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến về việc độc quyền huy động vàng miếng, kinh doanh vàng trên tài khoản.