Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về ủy quyền giao kết hợp đồng lao động, lương và phúc lợi trong hợp đồng, trình tự thông báo cơ quan nhà nước khi thay đổi cơ cấu công nghệ… có hiệu lực 1/1/2016.