Các học giả và chuyên gia hai nước Việt Nam và Nhật Bản đánh giá về nỗ lực đa dạng hóa lợi ích kinh tế của Việt Nam trong quan hệ hợp tác với Nhật Bản.