Giải đáp những vướng mắc về chính sách thuế khi thay đổi hợp đồng giao khoán nhân công, Cục thuế TP. Hà Nội đã hướng dẫn cụ thể để đơn vị triển khai thực hiện.