Đây là ý kiến của T.Ư Hội Nghề cá Việt Nam gửi Văn phòng Chính phủ và các bộ Tài chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên - môi trường, xung quanh nguyên nhân cá chết vừa qua.