Trong một môi trường mà kinh tế chỉ phục hồi nhẹ, các lợi ích của việc giảm giá đồng tiền để trở nên cạnh tranh hơn so với các thị trường xung quanh cũng không rõ ràng hoặc dễ dàng để tận dụng, HSBC nhận định.