Bản sắc doanh nghiệp (corporate identity) là việc một doanh nghiệp muốn được bên ngoài nhìn nhận mình như thế nào.