“Những công ty không phải 100% vốn Nhật vẫn có thể gia nhập với tư cách thành viên liên kết”...