Những điểm mới về lao động nước ngoài tại Việt Nam, đăng ký nghĩa vụ quân sự, mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc 100 triệu đồng, doanh nghiệp phát triển công nghiệp được ưu đãi thuế... là những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1/4/2016