Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP) là khoản ODA lớn nhất mà WB từng tài trợ để phát triển hạ tầng khu vực nông thôn Việt Nam, với 385 triệu USD.