UBND TP Hà Nội quyết định phân bổ hơn 3.000 tỷ đồng nguồn tăng thu ngân sách thành phố năm 2014 vào các nhiệm vụ, dự án.