Theo GS-TSKH Chu Hảo, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng khoa học - công nghệ và giáo dục phải thực sự quyết tâm, thực sự hành động, thì Việt Nam mới tận dụng được cách mạng công nghiệp 4.0, rút ngắn khoảng cách phát triển kinh tế với các nước đi trước.