Bộ Tài chính công bố sẽ sửa Luật thuế thu nhập cá nhân từ 7 bậc còn 5 bậc. Người nộp thuế ở bậc 1 và 2 có lợi, nhưng vẫn còn những ý kiến khác đối với người thu nhập cao.