Dự kiến tỷ trọng công suất điện của EVN trong tổng số công suất điện cả nước sẽ giảm mạnh. Công suất điện của nhóm EVN (bao gồm các Genco) đến năm 2030 ước còn 39%, từ mức 61% như hiện nay. Trong khi đó, tỷ trọng công suất của các nhà máy độc lập dự kiến sẽ chiếm tới 52%.