Thị trường cà phê đang trông mong giá hồi phục như dự đoán của các nhà kỹ thuật.