Năng suất lao động bình quân của Việt Nam có sự tăng trưởng đáng kể trong một thập niên qua.