NHNN đã điều hành linh hoạt, phù hợp, góp phần quan trọng kiềm chế lạm phát 6 tháng đầu năm.