Đây là đánh giá được Ủy viên trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu trong bài tham luận trước Đại hội Đảng lần thứ XII sáng 23-1.