“Dogs of the Dow” là chiến lược đầu tư dài hạn, lợi tức cao, rủi ro thấp áp dụng cho khoản đầu tư nhỏ nhất $ 5.000 USD hay hàng triệu USD bằng cách chọn lựa 10 cổ phiếu có lợi tức bằng tiền cao nhất trong 30 cổ phiếu thuộc chỉ số DowJones đầu mỗi năm.