Các doanh nghiệp sau CPH đã trở thành những doanh nghiệp hoạt động trên thị trường có sự phát triển hết sức vững chắc.