Kết quả kiểm toán năm 2014 của Kiểm toán Nhà nước cho thấy tình trạng nợ thuế của các địa phương, đơn vị đang có xu hướng ngày càng tăng. Nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, bỏ trốn, không có khả năng thanh toán nợ thuế...