Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước trong năm 2017 đạt 126.859 doanh nghiệp.