Hiện tại có khá nhiều bến xe xã hội hóa đang phải khai thác với công suất thấp hơn rất nhiều so với năng lực thiết kế, hoạt động của bến xe chưa hiệu quả do các khoản thuế phải nộp lớn trong khi nguồn thu còn hạn chế.