Tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào 12 tháng qua 35,88 tỷ USD, tăng 44,4% so 2016.