Theo một nhà phân tích, nước Mỹ đang đi vào vết xe đổ của giai đoạn ngay trước cuộc Đại Khủng hoảng 1929.