Liên quan đến việc cấp phép cho dự án Formosa cần phải sớm là rõ có hay không sai phạm và trách nhiệm của cán bộ liên quan khi cấp phép cho dự án này.