Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản vừa được thành lập. Câu hỏi đặt ra là với cơ quan mới này liệu ba toa tàu "sản xuất, chế biến, thị trường" có xóa được "giải cứu nông sản"?