Meituan - công ty do Alibaba đầu tư đang nắm gần như toàn bộ mảng kinh doanh trải rộng từ online tới offline (O2O) ước tính trị giá gần 50 tỷ USD.