Ngành điện Việt Nam đang rất hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Mặc dù trong 86 dự án điện trong Quy hoạch Điện VII, chỉ có 18 dự án nhiệt điện được chỉ định dành cho nhà đầu tư nước ngoài, song ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài tìm đến Việt Nam để đề xuất dự án điện BOT.