Nhiều NHTM chờ đợi công ty định giá độc lập các khoản nợ được thành lập để giúp cho hai bên mua - bán nợ dễ dàng hơn.