Các startup trong lĩnh vực công nghệ lương thực và nông nghiệp đã thu hút 4,6 tỉ USD vào năm ngoái.