Có hiệu lực từ ngày 1.7.2015, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở sửa đổi đã củng cố thêm niềm tin cho nhà đầu tư khi quyền lợi của họ đã được đảm bảo trong các giao dịch mua bán bất động sản.